Dette dokumentet beskriver REN Sjekklist API. APIet omfatter sjekkpunkter og sjekklister, for bruk i skjemaer for slutt- og tilstandskontroll. Sjekkpunktene kan brukes som de er, eller som basis for selskapstilpassede sjekklister.

For generell informasjon om tilgang, autentisering og bruk av REN API, se Generelt.

Spørsmål om det faglige data-innholdet skal rettes til post@ren.no.
Tabell 1. Endringslogg for dokumentet
Dato Beskrivelse

19.02.2018

Første versjon.

25.01.2019

Endringer i kapittelinndeling samt noen tekstuelle endringer.

06.10.2019

Innføring av revisjoner for sjekklister.

Oppbygging

REN Sjekkliste API tilgjengeliggjør RENs sjekklister. En sjekkliste er definert som en liste sjekkpunkter gitt et anlegg (engelsk: facility) og og type sjekk (engelsk: assessment type). Hvert sjekkpunkt innholder informasjon om hva som skal sjekkes, om det eventuelt skal taes bilde for dokumentasjon, eventuell tidsperspektiv for uttbedring, samt veiledning og vedlikeholdsinstruksjoner.

Hvert sjekkpunkt er knyttet til en annleggsdel og kan være knyttet til en spesifikk komponent. Samme sjekkpunkt og annleggsdeler kan forekomme i flere ulike anlegg.

Det er kun mulighet for å lese sjekklister, så ved behov for lagring av resultatet av en kontroll må klienten selv lagre dette.

URL base path

Base path for REN Sjekkliste API er https://api.ren.no/public/checklist/rest.

API-dokumentasjon

Dokumentasjonen over endepunktene og datastrukturene er generert og skrevet på engelsk. Du kan lese den samt prøve ut endepunktene i REN sin API Browser. Den dokumentasjonen er live-generert og gjenspeiler den versjon som faktisk kjører. Alternativt kan du fortsette å lese en statisk generert versjon her.

Gå til API Browser

Resources

Checklist

Get facility checkpoints
GET /checkpoints/by-facilityid/{facilityid}

operation.deprecated

Description

Deprecated, use GET /checkpoints/by-revision/{revision}/by-facilityid/{facilityid} by revision. List all checkpoints for a specified facility. The returned checkpoints will likely belong to multiple checklists, and should normally be grouped by assessment type. You can call GET /facilities first, to retrieve a list of facilities, with ID.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

< Checkpoint > array

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get a checklist
GET /checkpoints/by-facilityid/{facilityid}/by-assessmenttype/{assessmenttype}

operation.deprecated

Description

Deprecated, use GET /checkpoints/by-revision/{revision}/by-facilityid/{facilityid}/by-assessmenttype/{assessmenttype}. List all checkpoints for a specified combination of facility and assessment type. The returned checkpoints naturally form a checklist. If the specified assessment type isn’t supported for the selected facility, then an empty list will be returned.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

assessmenttype
required

The assessment type for this checklist. See AssessmentType for details.

enum (STATECONTROL_INSPECTION, STATECONTROL_SITEVISIT, STATECONTROL_TOPSITEVISIT, STATECONTROL_RENEWALSITEVISIT, FINALINSPECTION, RISKASSESSMENT, PLANNING, COMMISSIONING, HMESHA, UNKNOWN)

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

< Checkpoint > array

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get a checkpoint
GET /checkpoints/by-facilityid/{facilityid}/by-checkpointid/{checkpointid}
Description

Fetches information about a single checkpoint. The checkpoint is identified by the facility is belongs to, plus a numeric checkpoint ID.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

checkpointid
required

A numeric ID that identifies the checkpoint.

integer (int64)

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

Checkpoint

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get facility checkpoints
GET /checkpoints/by-revision/{revision}/by-facilityid/{facilityid}
Description

List all checkpoints for a specified facility. The returned checkpoints will likely belong to multiple checklists, and should normally be grouped by assessment type. You can call GET /facilities first, to retrieve a list of facilities, with ID.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Path

revision
required

The catalog revision ID, or latest to always select the latest active revision.

string

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

< Checkpoint > array

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get a checklist
GET /checkpoints/by-revision/{revision}/by-facilityid/{facilityid}/by-assessmenttype/{assessmenttype}
Description

List all checkpoints for a specified combination of facility and assessment type. The returned checkpoints naturally form a checklist. If the specified assessment type isn’t supported for the selected facility, then an empty list will be returned.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

assessmenttype
required

The assessment type for this checklist. See AssessmentType for details.

enum (STATECONTROL_INSPECTION, STATECONTROL_SITEVISIT, STATECONTROL_TOPSITEVISIT, STATECONTROL_RENEWALSITEVISIT, FINALINSPECTION, RISKASSESSMENT, PLANNING, COMMISSIONING, HMESHA, UNKNOWN)

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Path

revision
required

The catalog revision ID, or latest to always select the latest active revision.

string

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

< Checkpoint > array

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get facilities
GET /facilities

operation.deprecated

Description

Deprecated, use GET /facilities/by-revision/{revision}. Checkpoints are connected to facilities (norsk: anlegg) and components within facilities. This resource lists the top level facilities, without the related checkpoints.

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

< Facility > array

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get facilities
GET /facilities/by-revision/{revision}
Description

Checkpoints are connected to facilities (norsk: anlegg) and components within facilities. This resource lists the top level facilities, without the related checkpoints.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

revision
required

The catalog revision ID, or latest to always select the latest active revision.

string

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

< Facility > array

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get a facility
GET /facilities/by-revision/{revision}/{facilityid}
Description

Checkpoints are connected to facilities (norsk: anlegg) and components within facilities. This resource returns information about a single facility, without the related checkpoints.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Path

revision
required

The catalog revision ID, or latest to always select the latest active revision.

string

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

Facility

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get a facility
GET /facilities/{facilityid}

operation.deprecated

Description

Deprecated, use GET /facilities/by-revision/{revision}/{facilityid}. Checkpoints are connected to facilities (norsk: anlegg) and components within facilities. This resource returns information about a single facility, without the related checkpoints.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

Facility

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Get available revisions for REN checklists
GET /revisions
Description

When changes are made to the REN checklist content, a new revision of the checklist catalog will be made.

Responses
HTTP Code Description Schema

200

successful operation

< Revision > array

Produces
 • application/json;charset=utf-8

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

renblad.bruker

oauth2

oauth2-client

renblad.bruker

Download

Download PDF documents
GET /download/{facilityid}/{reporttype}/{assessmenttype}
Description

Can be used to download the actual checklists that are to be filled in, during assessment. Can also be used to download instructions and other documentation related to the assessment.

Parameters
Type Name Description Schema

Path

assessmenttype
required

The assessment type for this checklist. See AssessmentType for details.

enum (STATECONTROL_INSPECTION, STATECONTROL_SITEVISIT, STATECONTROL_TOPSITEVISIT, STATECONTROL_RENEWALSITEVISIT, FINALINSPECTION, RISKASSESSMENT, PLANNING, COMMISSIONING, HMESHA, UNKNOWN)

Path

facilityid
required

A numeric ID that identifies the facility.

integer (int64)

Path

reporttype
required

The type of report the generate. See ReportType for details.

enum (CHECKLIST, INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS_MAINTENANCE)

Query

option
optional

A list containing the IDs of optional checkpoints that should be included. Any optional checkpoint that isn’t mentioned here will be left out.

< integer (int64) > array(multi)

Responses
HTTP Code Description Schema

default

successful operation

No Content

Produces
 • application/pdf

Security
Type Name Scopes

oauth2

oauth2-password

rensystemer

oauth2

oauth2-client

rensystemer

Definitions

AssessmentType

Models the type of assessment. Valid values are:

 • STATECONTROL_INSPECTION (norsk: Tilstandskontroll, inspeksjon)

 • STATECONTROL_SITEVISIT (norsk: Tilstandskontroll, befaring)

 • STATECONTROL_TOPSITEVISIT (norsk: Tilstandskontroll, toppbefaring)

 • STATECONTROL_RENEWALSITEVISIT (norsk: Tilstandskontroll, fornyelsesbefaring)

 • FINALINSPECTION (norsk: Sluttkontroll)

 • RISKASSESSMENT (norsk: Risikovurdering)

 • PLANNING (norsk: Prosjektering)

 • COMMISSIONING (norsk: Idriftsettelse)

 • HMESHA (norsk: HMS-SHA Kontroll)

 • UNKNOWN (norsk: Ukjent)

Type : enum (STATECONTROL_INSPECTION, STATECONTROL_SITEVISIT, STATECONTROL_TOPSITEVISIT, STATECONTROL_RENEWALSITEVISIT, FINALINSPECTION, RISKASSESSMENT, PLANNING, COMMISSIONING, HMESHA, UNKNOWN)

Checkpoint

Models a single top level checkpoint. It might contain one or more sub-checkpoints. The same checkpoint can be valid for multiple facilities and assessment types.

Name Description Schema

assessmentTypes
optional

The assessment types for which this checkpoint applies.

< AssessmentType > array

camera
optional

Indicates whether or not this checkpoint requires a photo as documentation.

boolean

cameraGuidance
optional

If 'camera' is true, this property might contain textual guidance for how the photo(s) should be taken.

string

componentId
optional

A numeric identifier for the component (within a facility part) that this checkpoint relates to.

integer (int64)

componentName
optional

A human readable name for the component (within a facility part) that this checkpoint relates to.

string

facilityPartId
optional

A numeric identifier for the facility part (norsk: anleggsdel) that this checkpoint relates to.

integer (int64)

facilityPartName
optional

A human readable name for the facility part (norsk: anleggsdel) that this checkpoint relates to.

string

guidance
optional

A textual guidance about how to perform this check.

string

id
optional

A unique numeric identifier.

integer (int64)

maintenanceMeasures
optional

A textual description about the measures that should be taken when correcting or maintaining.

string

name
optional

A human readable name.

string

option
optional

Declares if this checkpoint is optional or not. Will be false for most checkpoints.

boolean

primarySorting
optional

A primary number revealing the recommended sort order among checkpoints.

integer (int64)

renbladForCorrection
optional

A list of RENblad numbers. The referenced RENblads contain instructions for how to perform corrective actions.

< string > array

renbladForGuidance
optional

A list of RENblad numbers. The referenced RENblads contain guidance for how to perform this check.

< string > array

secondarySorting
optional

A secondary number revealing the recommended sort order among checkpoints. Should be consulted if 'primarySorting' is identical.

integer (int64)

subCheckpoints
optional

An optional list of sub-checkpoints.

< SubCheckpoint > array

timePerspectiveId
optional

A numeric identifier for the time perspective within which corrective actions should be taken.

integer (int64)

timePerspectiveName
optional

A human readable name for the time perspective within which corrective actions should be taken.

string

Facility

Models a single facility (norsk: anlegg). For each facility, one or more assessment forms are defined. Concrete checklists are typically based around a single facility.

Name Description Schema

assessmentTypes
optional

The assessment types for which this facility has checklists.

< AssessmentType > array

id
optional

A unique numeric identifier.

integer (int64)

name
optional

A human readable name.

string

ReportType

Models a type of (downloadable) report. Valid values are:

 • CHECKLIST The actual checklist that is to be filled out. (norsk: Skjema)

 • INSTRUCTIONS Instructions for filling out the checklist (during assessment). (norsk: Veiledning)

 • INSTRUCTIONS_MAINTENANCE Maintenance instructions. (norsk: Veiledning, vedlikehold)

Type : enum (CHECKLIST, INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS_MAINTENANCE)

Revision

Information about a checklist revision. At any given time, one single revision will be the latest revision.

Name Description Schema

activeFromDate
optional

string (date-time)

description
optional

An optional description.

string

id
required

A unique numeric identifier.

integer (int64)

name
required

The revision name.

string

SubCheckpoint

Models a single sub-checkpoint. Sub-checkpoints are optional, and used for larger checkpoints where multiple thinsgs should be checked for the whole checkpoint to pass.

Name Description Schema

camera
optional

Indicates whether or not this checkpoint requires a photo as documentation.

boolean

cameraGuidance
optional

If 'camera' is true, this property might contain textual guidance for how the photo(s) should be taken.

string

guidance
optional

Textual guidance for how to this checkpoint should be fulfilled.

string

id
optional

A unique numeric identifier.

integer (int64)

name
optional

A human readable name.

string

sorting
optional

A numeric number revealing the recommended sort order among sub-checkpoints.

integer (int64)

Security

oauth2-password

A flow where an end user is required. Endpoints using this flow can provide personal customization and access to personal information.

Name Description

renblad.bruker

Implies that role 'renblad.bruker' is required.

rensystemer

The default (and minimum) scope.

oauth2-client

A flow where an end user is not involved. Endpoints using this flow will support full automation without any human intervention, but on the other hand cannot provide personal customization or access to personal information.

Name Description

renblad.bruker

Implies that role 'renblad.bruker' is required.

rensystemer

The default (and minimum) scope.